Aktualności
27.08.2019
W dniu 8 listopada 2019 roku został dokonany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wpis połączenia spółek CANPACK S.A. oraz CP RE sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie przeniesienia całego majątku CP RE sp. z o.o. na CANPACK S.A. w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. Dotychczasowa działalność CP RE sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach struktur organizacyjnych CANPACK S.A.