Aktualności
24.10.2017
W dniu 11 stycznia 2018 roku został dokonany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wpis połączenia spółek CANPACK S.A. oraz BEVPACK Engineering Services sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie przeniesienia całego majątku BEVPACK Engineering Services sp. zo.o. na CANPACK S.A. w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. Dotychczasowa działalność BEVPACK Engineering Services sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach struktur organizacyjnych CANPACK S.A.